Vi setter grønt avtrykk!

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran. Derfor jobber vi målrettet med to hovedtemaer innen bærekraft: miljø og samfunnsansvar.

Les mer


Fra våre tjenesteleveranser til vår daglige omgang med kunder, våre leverandører og ikke minst med oss medarbeidere, så styrer denne ansvarsbevisstheten vår virksomhet, og måten vi driver virksomheten på. På et strategisk nivå betyr det å plassere samfunnet og miljøet sentralt i 07s virksomhet. Å ansvarliggjøre oss som medarbeidere er selve fundamentet i denne prosessen.

Bærekraft i 07

Miljø og samfunnsansvar

Vi i 07 har et oppriktig ønske om å bidra positivt til miljø og samfunn rundt oss og arbeider konkret med miljø og samfunnsansvar. Her ser du et utvalg aktuelle saker fra arbeidet.

Miljømerker

Vår virksomhet er preget av et helhetssyn på miljø og styres ved en avveining mellom kommuniserte kunde krav, myndighetenes miljø krav og tekniske muligheter.

Vi har gjennomført strenge tiltak med tanke på valg av papir vi bruker, makulering av avfall, redusert energi for bruk og kjøp av miljø merkede produkter og tjenester. Det er en selvfølge hos oss at kravene til kildesortering av papir, papp, kartong, blandings avfall og farlige metaller etter følges grundig og nøyaktig.

Vår miljøpolitikk er implementert i hele vår organisasjon, og alle medarbeidere føler ansvar og forpliktelse til å etterleve våre retningslinjer. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre rutiner knyttet til å redusere miljøpåvirkning.

07 Media skal drives med integritet og verdighet, med respekt for internasjonale menneskerettigheter, for arbeidstakernes lovbestemte rettigheter og med respekt for menneskers ulike bakgrunner og kultur.

Lukk

 • Svanemerket
  Svanemerket

  07 Media har i mange år arbeidet aktivt med kvalitetssikring knyttet til HMS, og ble sertifisert i henhold til det nordiske miljømerket Svanen som et av de første trykkeriene i Norge. Dette betyr at alle offsetproduksjoner fra oss vil være svanemerket om ønskelig. Et svanemerket trykkeri oppfyller både miljø- og helsekrav. Svanen stiller strenge, obligatoriske krav til trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler.

  Svanemerket
 • MIljøfyrtårn
  MIljøfyrtårn

  07 Media i 07 Sør og i Oslo er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

  Et sertifikat er gyldig i tre år, og man må hvert år jobbe for kontinuerlig forbedring gjennom handlingsplan med tiltak og mål.

 • FSC
  FSC

  Sporbarhet er i økende grad blitt viktig for forbrukere verden over. De ønsker å forsikre seg om at råvaren i de produktene de skal kjøpe i så stor grad som mulig kommer fra bærekraftige kilder og at man bidrar til å fremme miljøvennlige og sosialt ansvarlige aktører.

  FSC (Forest Stewardship Council) er en stiftelse med formål å fremme bærekraftig skogbruk og sertifiserer skogbruk i henhold til meget strenge regler. Følgelig er de anerkjent av miljøorganisasjoner verden over.

  At 07 Media er FSC-sertifisert betyr at alle ledd i verdikjeden – fra skogbruk, til tremasse og papirfremstilling, via grossist og til trykkeriet – er sertifiserte. Rutinene garanterer sporbarhet tilbake til skogene der råvarene er hentet fra. FSC-merket kan kun settes på trykksaker som blir produsert på vårt offsettrykkeri.

  FSC
 • Rainforest Alliance
  Rainforest Alliance

  Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til den internasjonale non-profit-organisasjonen Rainforest Alliance, og kan brukes i tilknytning til FSC-merket. Rainforest Alliance-merket indikerer at produksjonen imøtekommer strenge krav til miljøhensyn og sosialt ansvar.

 • Trykt i Norge
  Trykt i Norge

  07 Media er bærere av merket «Trykt i Norge», som betyr at våre kunder kan benytte merket «Trykt i Norge» på sine produkter. Dette viser at trykksaken er kortreist og produsert av en norsk grafisk bedrift som er medlem i Grafisk bransjeforening.

 • Two Sides
  Two Sides

  Som partner av Two Sides er vi en del av det nordiske miljøsamarbeidet, hvis mål er å fortelle om papirets positive egenskaper i et miljøperspektiv, og kunne være med på å sørge for at print beholder sin posisjon som en av de mest kraftfulle og miljøvennlige kommunikasjons kanaler.

 • Grønt Punkt
  Grønt Punkt

  Vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge viser at vi som bedrift tar ansvar for alle emballasje-typer gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

07 - Sosialt fyrtårn

Vi jobber målrettet med tre hovedtemaer innen samfunnsansvar: arbeidsinkludering, utdanning og samfunnsstøtte. Målet er alltid å bidra positivt inn i samfunnet rundt oss og gjøre alvor av vårt samfunnsansvar.

 • Universitetet i Agder
  Universitetet i Agder

  Hvert år tilbys en til to mastergradsstudenter i samfunnskommunikasjon praksis i selskapet gjennom en periode på 6 uker. Studentene deltar i det løpende kommunikasjonsarbeidet, og oppholdet kvalitetssikres både av fagleder og en veileder i vår bedrift. Oppgavene gir innsikt i de praktiske arbeidsoppgavene som knytter seg til kommunikasjonsarbeidet i selskapet, inkludert de prosesser, rutiner og metoder som ligger til grunn for oppgavenes utførelse. Studenten skal utføre en del av disse arbeidsoppgavene, i samarbeid med øvrige ansatte i selskapet.

  Universitetet i Agder
 • Trainee Sør
  Trainee Sør

  Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som omfatter 40 ledende virksomheter på Sørlandet. Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren. Alle traineer får tildelt en ekstern mentor til å følge dem gjennom hele perioden. Selskapet vårt er en del av denne mentorordningen.

 • Godkjent lærebedrift
  Godkjent lærebedrift

  Selskapet er godkjent lærebedrift innen Service og Samferdsel og Mediegrafikerfaget. Selskapet har som mål å til enhver tid ha en lærling i selskapet. Selskapet har en godkjent faglig leder for begge fagområder. Den faglige lederen har lærlingeordningen som en del av sitt ansvarsområde.

 • Startbank
  Startbank

  Startbank-nettverket ble lansert i 2005 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), og ble utviklet for å imøtekomme den stadig mer krevende lovgivningen og behov for risikostyring hos entreprenørkunder og Facility Management kunder over hele Norge. Som leverandør inn i Startbank-nettverket får våre kunder garanti for at vi som leverandør opererer innenfor etiske og miljømessige standarder.

 • Integreringsbedrift
  Integreringsbedrift

  Selskapet vårt jobber målrettet og aktivt med å hjelpe til med å integrere fremmedspråklige til arbeidslivet. Dette ved å tilby integreringsplasser til flyktninger som har behov for praksisplass i tett samarbeid med NAV og Arbeidsinkluderingsbedrifter. Selskapet ble integreringsbedrift i 2017.

 • Ringer i vannet
  Ringer i vannet

  Selskapet vårt er NHO bedrift i Norsk industri, grafisk bransje. Ringer i vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Å ansette fra utenforskapet og være med å løfte mennesker fra stønader og inn i lønnet arbeid er svært viktig for individets livskvalitet, kan gi meget lojale medarbeidere og er grunnleggende for en bærekraftig velferdsutvikling.

 • Kirkens Bymisjon
  Kirkens Bymisjon

  Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Organisasjonen jobber bredt med omsorg både innen arbeidstiltak, fattigdomstiltak, kafeer, miljøtiltak og flerkulturelt arbeid. Selskapet vårt bidrar med pro-bono arbeid i tillegg til å være en supplerende kommunikasjonsleverandør for organisasjonen.

La oss ta en prat om bærekraft

Ta kontakt med oss!

Navn*