CSR og samfunnsansvar

CSR

07 har et aktivt forhold til CSR og samfunnsansvar.

Dagens bedrifter måles ikke bare etter deres økonomiske bunnlinje, men også etter hvordan de opptrer i samfunnet; hvordan deres daglige virke setter fotavtrykk, både i samfunnet og miljømessig. Dette har ført til at foretakenes sosiale ansvar (Corporate Social Responsibility) har kommet mer og mer i fokus de senere årene, og bedriftenes målsetninger om å innfri eiernes interesser skjer ut i fra et mye mer sammensatt premissgrunnlag enn før.

I 07 Media har vi satt som mål at vi hele tiden handler og opptrer på en ansvarsbevisst måte. 

Fra utvikling og produksjon til vår daglige omgang med våre kunder, våre leverandører og ikke minst med våre medarbeidere, så styrer denne ansvarsbevisstheten vår virksomhet, og måten vi driver virksomheten på. På et strategisk nivå betyr det å plassere samfunnet og miljøet sentralt i 07s virksomhet. Å ansvarliggjøre våre medarbeidere er selve fundamentet i denne prosessen.

Dette støtter seg til vår overbevisning om at det er fullt ut mulig å forene sosialt og økologisk ansvar med gode økonomiske resultater, og om at parallelt som bevisstheten om miljøproblemene øker, vil også etterspørselen etter økologisk og sosialt bærekraftige produkter og tjenester øke.

Vi har stor tro på at integreringen av sosialt og økologisk ansvar samt ansvarliggjøringen av våre medarbeidere gir oss helt konkrete fordeler. Det skiller oss fra våre konkurrenter og styrker vårt varemerke.

Les gjerne mer i vår Code of Conduct for samfunnsansvar